หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

  1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
  2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  3. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
  4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
  7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

..เพิ่มเติม..