หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. คว้ารางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยสท. คว้ารางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ :

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ 95.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และยังเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..