หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการและบ้านพักรับรองสำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการและบ้านพักรับรองสำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..