หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ ยสท. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง เพื่อให้ความเห็นต่อนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ

ผู้ว่าการ ยสท. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง เพื่อให้ความเห็นต่อนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง เพื่อให้ความเห็นต่อนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ พร้อมชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเหตุผลการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบลดลง การติดตามเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร พร้อมนำเสนอแนวทางการปลูกพืชทดแทน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบปัญหา และเห็นพ้องร่วมกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น รายได้เกษตรกรที่ลดลง ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย และพฤติกรรมการบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนแปลงไปหาผลิตภัณฑ์ทดแทนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..