หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ)...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 47,520 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..