หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Marketประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ ฉลากเขียว จำนวน ๕,๘๖๑ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ ฉลากเขียว จำนวน ๕,๘๖๑ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

..เพิ่มเติม..