หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศชนะผู้เสนอราคางานจัดซื้อเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ด โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศชนะผู้เสนอราคางานจัดซื้อเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ด โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..