หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/64 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/64 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..