หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 และ แบบ รร.2) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 และ แบบ รร.2) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..