หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. (เพิ่มเติม) จำนวน 749 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. (เพิ่มเติม) จำนวน 749 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..