หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๒๒,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..