หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างหน่วยงานภายนอกจัดส่งตัวอย่างใบยาเบอร์เลย์อบแล้ว และเอกสารการส่งออกให้แก่บริษัท ในเครือของบริษัท Japan Tobacco International (JTI) ในประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างหน่วยงานภายนอกจัดส่งตัวอย่างใบยาเบอร์เลย์อบแล้ว และเอกสารการส่งออกให้แก่บริษัท ในเครือของบริษัท Japan Tobacco International (JTI) ในประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..