หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..