หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมติดตั้งและทดสอบของเครื่องScreen Shaker Tele C-48 โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมติดตั้งและทดสอบของเครื่องScreen Shaker Tele C-48 โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..