หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร. 1 และ รร. 2) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ N๐.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร. 1 และ รร. 2) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ N๐.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..