หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกบงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกบงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563)

..เพิ่มเติม..