หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าปุ๋ย สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรกรรมที่ 1 เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของยาสูบเบอร์เลย์บางพันธุ์ ที่จังหวัดสุโขทัย ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ที่สำนักงานยาสูบสุโขทัย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าปุ๋ย สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรกรรมที่ 1 เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของยาสูบเบอร์เลย์บางพันธุ์ ที่จังหวัดสุโขทัย ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ที่สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าปุ๋ย สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรกรรมที่ 1  เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของยาสูบเบอร์เลย์บางพันธุ์ ที่จังหวัดสุโขทัย ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..