หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รองผู้ว่าการด้านการผลิต ให้การต้อนรับนายอำเภออุทัย และคณะทีมฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นยาสูบ

รองผู้ว่าการด้านการผลิต ให้การต้อนรับนายอำเภออุทัย และคณะทีมฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นยาสูบ

หมวดหมู่ :

นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยสท. อยุธยา ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และสหภาพ ให้การต้อนรับนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย และคณะทีมฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นยาสูบ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยเบื้องต้น ยสท. ได้เพิ่มความถี่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดกลิ่น และปรับปรุงระบบท่อไอเสีย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล คือการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองผู้ว่าการด้านการผลิต ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ อาคาร B-02 และโกดังเก็บใบยา อาคาร B-06 และ B-07 ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..