หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาที่ทำการสำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาที่ทำการสำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..