หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 + รร.2) จ้างปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 + รร.2) จ้างปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..