หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC ของเครื่องป้อนรางบุหรี่ MAGOMAT - 80 และเครื่องบรรจุหีบ Senzani ปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC ของเครื่องป้อนรางบุหรี่ MAGOMAT – 80 และเครื่องบรรจุหีบ Senzani ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..