หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1, รร.2) ซื้อผ้าผมึก RIBBON จำนวน 2,600 ม้วน

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1, รร.2) ซื้อผ้าผมึก RIBBON จำนวน 2,600 ม้วน

..เพิ่มเติม..