หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย จาก ศปท. เรื่อง รู้แล้ว อย่าทำ การยักยอกทรัพย์ราชการ

ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย จาก ศปท. เรื่อง รู้แล้ว อย่าทำ การยักยอกทรัพย์ราชการ

..เพิ่มเติม..