หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) จาก สขร. ตอนที่ ๑ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารคืออะไร”

สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) จาก สขร. ตอนที่ ๑ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารคืออะไร”
 

..เพิ่มเติม..