หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นเมล็ดพ่นปุ๋ย4จังหวะสะพายหลังจำนวน37ชุด โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืนปี2563 สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นเมล็ดพ่นปุ๋ย4จังหวะสะพายหลังจำนวน37ชุด โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืนปี2563 สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..