หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานด้านสื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานด้านสื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..