หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2563
-ร่าง- ประกาศและเอกสารประกวดราคา
TOR จัดหาแรงงานด้านโยธา จำนวน 6 คน
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..