หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของระบบปรับอากาศที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของระบบปรับอากาศที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1-2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของระบบปรับอากาศที่อาคาร B-03

..เพิ่มเติม..