หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding-ร่าง-ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องชาร์จรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง-ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องชาร์จรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supply.eng@thaitobacco.or.th และโทรศัพท์ 035-352-555 ต่อ 89833โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคา
ราคากลาง บก.01
BOQ
แบบ 6209 ก่อสร้างห้องชาร์ทรถโฟร์ทลิฟท์
SN SPEC FP SPEC EE SPEC AR_ST SPEC ME SPEC

..เพิ่มเติม..