หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/63 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ....

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/63 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..