หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครือข่ายไร้สาย (WiFi) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 170 จุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครือข่ายไร้สาย (WiFi) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 170 จุด

..เพิ่มเติม..