หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๗๐ No.๓๔,๓๕ และ GD.๑๒๑ No.๒๙,๓๐ ยสท.อยุธยา โดยวิธีเฉพะาเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๗๐ No.๓๔,๓๕ และ GD.๑๒๑ No.๒๙,๓๐ ยสท.อยุธยา โดยวิธีเฉพะาเจาะจง

..เพิ่มเติม..