หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปในช่วงโอนย้ายฐานการผลิต ระหว่าง ยสท. คลองเตย และ ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปในช่วงโอนย้ายฐานการผลิต ระหว่าง ยสท. คลองเตย และ ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..