หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง ลักทรัพย์สินนายจ้างมีความผิดทางอาญาและผิดวินัย ถูกไล่ออกจากงานได้

ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง ลักทรัพย์สินนายจ้างมีความผิดทางอาญาและผิดวินัย ถูกไล่ออกจากงานได้

..เพิ่มเติม..