หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

ร่าง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 , ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง
 TOR ฝ่ายจัดหา
TOR รยส.4
TOR รยส.5
ร่าง ประกาศประกวดราคา
ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2562

..เพิ่มเติม..