หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ยสท.รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

หมวดหมู่ :

        นายมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิตการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยรับมอบโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมอาชีพรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงาน เพื่อให้คนพิการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..