หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ :

ฝ่ายการแพทย์ จัดอบรมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนร่วมโมเดลต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกขององค์กร ในพื้นทีเขตคลองเตย  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนั้นท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา & การบริหารองค์กร จัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 8.30 – 11.30 .รุ่นที่ 2 เวลา 12.30 –  15.30 . โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

..เพิ่มเติม..