หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน / ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (World Stroke Day)

โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน / ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (World Stroke Day)

หมวดหมู่ :

พญ. มนชนก สุวิชาญวรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน / ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง(World Stroke Day) โรงพยาบาลเครือข่ายตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานครวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.. ๒๔๖๒ เวลา ๐๘๐๐๑๔.๓๐ น.ณ ห้องประชุมห้องประชุม ๑ ฝายการแพทย์ (Conference room )โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


..เพิ่มเติม..