หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานภายนอก

คณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานภายนอก

นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ พร้อมด้วยนางนิตยา ชัยวัณณคุปต์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร นางสาวศุภมาส กระจ่างสด ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฉิมหิรัญ หัวหน้ากองแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ร่วมกันให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการบูรณาการงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO) ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของงานด้านบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562


 

..เพิ่มเติม..