หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Photogravure จำนวน 2 รายการ วงเงิน 13,142,917.- บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Photogravure จำนวน 2 รายการ วงเงิน 13,142,917.- บาท

..เพิ่มเติม..