หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.03/08/62 ประกวดราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 34,632...

ฝจพ.b.03/08/62 ประกวดราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 34,632 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เลขที่โครงการ : 62097210374]

หมวดหมู่ :

ประกาศ,เอกสารประกวดราคาและTOR
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

..เพิ่มเติม..