หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถลากพาเลทและรถยกสูงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ รวม 7 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถลากพาเลทและรถยกสูงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ รวม 7 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยัง กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์  engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ วันที่ 9-12 กันยายน 2562
ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR

..เพิ่มเติม..