หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 3

พิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายนพดล หาญธนสาร  รองผู้ว่าการด้านบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 3 จำนวน 142 คน ณ ประชุมฝ่ายการแพทย์  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่2 เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562 ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้วันละ 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันไปจนครบ 96 ชั่วโมง มีหลักสูตรและตารางเรียนที่ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

..เพิ่มเติม..