หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 33,600 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62087109128)

..เพิ่มเติม..