หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingราคากลาง -ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น ๑ และชั้น ๒ (ต่อเติมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา...

ราคากลาง -ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น ๑ และชั้น ๒ (ต่อเติมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์  engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่  6 สิงหาคม 2562

ร่างประกาศประกวดราคาฯ
ตารางแสดงวงเงิน
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..