หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้ โดยวิธีคัดเลือก

(ราคากลาง) เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..