หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..