หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้

..เพิ่มเติม..