หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท เดือน พฤษภาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท เดือน พฤษภาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..