หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องตัดก้านใบยา RC-๔ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องตัดก้านใบยา RC-๔ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..